Spelregels - Sport-Active Nederland

Title
Ga naar de inhoud
Member
Algemene Voorwaarden Sport-Active Membership
 
Algemene Voorwaarden Sport-Active Membership:
 
 
1. Begrippen
 
1.1. Organisatie: Betreft Sport-Active NL BV, ingeschreven onder KvK-nummer 74510002, te Zwolle.
1.2. Member: elke particulier/rechtspersoon welke een over aangaat met Sport-Active NL BV.
 
1.3. Overeenkomst van membership: Een membership is 365 dagen member van Sport-Active NL BV
 
Deze overeenkomst is gebaseerd op de algemene voorwaarden.
2. Overeenkomst van opdracht
 
De inschrijving is definitief wanneer de betaling op de rekening van Sport-Active NL BV is voldaan. Vanaf dat moment is de overeenkomst bindend. De overeenkomst omvat alle te leveren diensten en producten welke van toepassing zijn bij een membership..
3. Toepasselijkheid
 
3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Sport-Active NL BV.
 
3.2. Standaardvoorwaarden welke door de member worden verstrekt, in relatie tot de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze door de organisatie, schriftelijk, zijn aanvaard.
 
3.3. De voorwaarden zullen schriftelijk en/of digitaal ter inzage worden aangeboden aan de member.
4. Uitvoering van Membership
 
4.1. Sport-Active NL BV is verplicht tot een zo goed en professioneel mogelijk uitvoeren van de diensten deze verbonden zijn aan het membership.
 
4.2. De begeleiding vindt plaats naar het beste inzicht, deskundigheid en vermogen van de trainer.
 
4.3. De inhoud wordt bepaald door Sport-Active NL BV.
 
4.4. Het slagen of succes van de dienstverlening is echter afhankelijk van diverse factoren waar de trainer noch de organisatie invloed op hebben. Derhalve is er sprake van een inspanningsverplichting en geen garantieverplichting. Dit betekent dat Sport-Active NL BV niet in staat voor het succes of het welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de member gestelde doel.
5. Tarieven en betalingen
 
5.1. Tenzij anders vermeld zijn de tarieven per persoon gebaseerd.
 
5.2. Het tarief omvat alle kosten zoals omschreven in de overeenkomst.
 
5.3. De tarieven worden per kwartaal verhoogd. Echter betaalt de member slechts 1x per jaar een bedrag voor de overeenkomst. Deze gaat in op de dag van betaling.
5.4. De tarieven kunnen zowel inclusief BTW (particulier) als exclusief BTW (rechtspersoon) worden vermeld.
 
5.5. Betaling geschiedt op een door Sport-Active NL BV aangegeven wijze, binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van overeenkomst d.m.v. inschrijving via de website www.sport-active.nl  
 
5.6. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, is Sport-Active NL BV de inschrijving ongedaan te maken.
 
6. Opzegging/Beëindiging membership
 
6.1. Na 365 kalenderdagen beëindigt automatisch het membership.
 
6.2. Binnen 90 dagen voor het eindigen van het membership zal Sport-Active NL BV eenmalig vragen of het membership verlengt mag worden met een jaar. Dit doet Sport-Active NL BV uitsluitend via een eenmalige e-mail.
7. Wijziging door de organisatie
 
7.1. Sport-Active NL BV heeft het recht de overeenkomst te wijzigen indien gewichtige omstandigheden haar daartoe noodzaken. Sport-Active NL BV zal in dat geval het member daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 
7.2. In geval van een wijziging wegens gewichtige omstandigheden doet Sport-Active NL BV een gelijkwaardig alternatief aanbod aan de member.
 
7.3. Indien de wijziging betrekking heeft op één of meerdere wezenlijke punten van de overeenkomst, kan de member de wijziging afwijzen.
8. Opzegging door de organisatie
 
8.1. Sport-Active NL BV heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien gewichtige omstandigheden haar daartoe noodzaken. Sport-Active NL BV zal in dat geval de member daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 
8.2. Bij opzegging wegens gewichtige redenen zal Sport-Active NL BV de reeds betaalde bedrag niet restitueren.
9. Aansprakelijkheid:
 
9.1. Sport-Active NL BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Hierbij is de inspanningsverplichting van toepassing.
 
9.2. Het gebruik van diensten en/of producten van Sport-Active Membership geschiedt geheel op eigen risico. Sport-Active NL BV kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of andere lichamelijk schade die een  tijdens of ten gevolge van een training heeft opgelopen.
 
9.3. Sport-Active NL BV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid, bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten, of grove nalatigheid.
 
9.4. Sport-Active NL BV is niet aansprakelijk wanneer bij Sport-Active NL BV, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de member en/of derden toebehorende zaken schade wordt toegebracht.
 
9.5. Sport-Active NL BV is niet aansprakelijk als de member op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de member.
 
9.6. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de member worden gedragen.
 
9.7. De member verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het ondernemen van een schade actie tegen Sport-Active NL BV wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Sport-Active NL BV aanbiedt.
 
9.8. De member dient Sport-Active NL BV te vrijwaren voor schade die de member bij anderen veroorzaakt.
10. Geschillen
 
10.1 Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Sport-Active NL BV
 
10.2 Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
11. Intellectueel eigendom
 
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de member zich de rechten en bevoegdheden voor die de member toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sport-Active NL BV voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sport-Active NL BV. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sport-Active NL BV. Alle door de member verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Sport-Active NL BV zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Sport-Active NL BV ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Sport-Active NL BV zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.
12. Disclaimer:
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die door Sport-Active NL BV aan de samenstelling van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Sport-Active NL BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Sport-Active NL BV die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.
13. Slotbepalingen:
 
In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voldoen, rust de beslissing bij Alexander Hulleman, eigenaar van Sport-Active NL BV.
Terug naar de inhoud